Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi osmišljen je za samostalnu izradu ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi između pravne ili fizičke osobe (naručitelja), koja naručuje izradu određenog autorskog djela kako bi ga iskorištavala te za to plaća naknadu, i fizičke osobe (autora) koja će stvoriti odnosno izraditi to autorsko djelo za naručitelja, a nije poslovni subjekt tj. nema registriranu poslovnu djelatnost.

Obrazac nije namijenjen za slučajeve kada se stvaranje autorskog djela naručuje od pravne ili fizičke osobe koja obavlja registriranu poslovnu djelatnost.

Obrazac je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li obrazac pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoj ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi


 

SADRŽAJ OBRASCA


Naš obrazac ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između naručitelja autorskog djela i autora:

 1. Naručitelj
 2. Zastupnik naručitelja
 3. Autor
 4. Autorsko djelo koje je predmet ugovora
 5. Obilježja naručenog autorskog djela
 6. Rok predaje autorskog djela
 7. Pravo iskorištavanja autorskog djela
  • Isključivo pravo iskorištavanja/neisključivo pravo iskorištavanja
  • Način iskorištavanja
  • Sadržajna ograničenja
  • Vremenska ograničenja
  • Prostorna ograničenja
  • Suglasnost za prijenos prava iskorištavanja na treće osobe
  • Suglasnost za osnivanje daljnjih prava iskorištavanja za treće osobe
 8. Autorska naknada
  • Autorska naknada u jedinstvenom iznosu
  • Autorska naknada za stvaranje autorskog djela po narudžbi
  • Autorska naknada za iskorištavanje autorskog djela po narudžbi
 9. Jamstvo autora
 10. Obveza čuvanja povjerljivosti
 11. Ugovorna kazna
 12. Ništetnost
 13. Izmjene ugovora
 14. Mjerodavno pravo
 15. Rješavanje sporova
 16. Broj primjeraka ugovora
 17. Mjesto sklapanja ugovora
 18. Vrijeme sklapanja ugovora

 

MOGUĆNOSTI OBRASCA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku koji se odnosi na obrazac ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi možete:

 • prilagoditi tekst većine ugovornih odredaba
 • dodati ponuđene gotove ugovorne odredbe
 • sami osmisliti i dodati ugovorne odredbe koje nisu predviđene u obrascu
 • pregledati tekst ugovora nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotovog ugovora u PDF-u
 • naknadno uređivanje ugovora ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova ugovora s pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotovog ugovora radi lakšeg sastavljanja novog ugovora
 • slanje poveznice za preuzimanje gotovog ugovora e-poštom
 • potpisivanje gotovog ugovora jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotovog ugovora e-poštom

 

ČESTA PITANJA O UGOVORU O STVARANJU AUTORSKOG DJELA PO NARUDŽBI


Što je ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi?

Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi je autorskopravni ugovor kojim se autor obvezuje stvoriti određeno autorsko djelo i primjerak tog djela predati naručitelju, a naručitelj se obvezuje autoru za to isplatiti ugovorenu naknadu i iskorištavati djelo u skladu s ugovorom o narudžbi, ako ugovorom nije drukčije određeno. Ovaj ugovor se kolokvijalno često naziva autorskopravni ugovor, autorski ugovor i ugovor o autorskom djelu, što su preopćeniti nazivi, jer je ugovor o stvaranju autorskog djela samo jedna od više vrsta autorskopravnih ugovora. Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi uređen je člancima 96.-99. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Koja je razlika između ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi i ugovora o djelu?

Temeljna razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu odnosno ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi jest u tome što je predmet ugovora o djelu "djelo" u smislu Zakona o obveznim odnosima, dok je predmet ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi "autorsko djelo" u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Prema članku 14. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu. Prema stavku (2) istog članka, autorska djela su: jezična djela, kao što su pisana djela, govorna djela te računalni programi, koji obuhvaćaju izražaj računalnog programa u bilo kojem obliku, uključujući i pripremni dizajnerski materijal; glazbena djela, s riječima ili bez riječi; dramska i dramsko-glazbena djela; koreografska i pantomimska djela; djela vizualnih umjetnosti s područja slikarstva, kiparstva i grafike, bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela vizualnih umjetnosti; djela arhitekture, kao što su skice, studije, plastični i drugi prikazi, nacrti, idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, planovi te izvedene građevine i zahvati u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture; djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna; fotografska djela i djela proizvedena postupkom koji je sličan fotografskom; audiovizualna djela, kao što su kinematografski, televizijski, dokumentarni, crtani, reklamni ili drugi filmovi te druga audiovizualna djela izražena slikama, sa zvukom ili bez zvuka, u vremenski organiziranom slijedu promjena, bez obzira na vrstu podloge na koju su fiksirana; novinarska djela, kao što su članci, fotografije i audiovizualni prilozi; videoigre i druga multimedijalna djela; kartografska djela, prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice; i druge vrste originalnih intelektualnih tvorevina koje imaju individualni karakter.

Nadalje, prijevodi i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao samostalna autorska djela. To uključuje prijevode, prilagodbe, obrade i druge izmjene računalnog programa, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera. Isto tako, zbirka samostalnih autorskih djela, podataka ili druge građe koja prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čini originalnu intelektualnu tvorevinu individualnog karaktera, kao što je enciklopedija, zbornik, antologija, baza podataka i slično, zaštićena je kao zasebno autorsko djelo.

S druge strane, prema članku 590. Zakona o obveznim odnosima, djelo podrazumijeva određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i slično. Dakle, kao i kod autorskog djela, i kod djela na koje se odnosi ugovor o djelu može se raditi o intelektualnoj tvorevini, ali izostaje element originalnosti i individualni karakter koji su nužni da bi se djelo kvalificiralo kao autorsko djelo.

Ugovor o djelu i ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi razlikuju se i po poreznom tretmanu zbog kojega je za isti neto iznos koji se isplaćuje izvođaču kod ugovora o djelu odnosno autoru kod ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi, ukupni trošak naručitelja viši kod ugovora o djelu od ukupnog troška naručitelja kod ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi. Dakle, ako želite sklopiti ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi koji je u poreznom smislu povoljniji, morate biti sigurni da se u konkretnom slučaju radi o djelu koje se može smatrati autorskim djelom u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kako biste izbjegli moguće probleme s poreznom upravom.

Što ako ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi ne uređuje stjecanje prava iskorištavanja autorskog djela? Kakvo pravo iskorištavanja autorskog djela ima naručitelj ako u ugovoru o tome nije ništa navedeno?

Ako se radi o naručitelju koji obavlja neku poslovnu djelatnost, a ugovorom o stvaranju autorskog djela po narudžbi ili Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima nije drukčije određeno, prema članku 96. stavku (2) tog zakona smatra se da je naručitelj stekao isključiva autorska imovinska prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog po narudžbi, u sadržaju i opsegu koji je potreban za ostvarenje djelatnosti koju obavlja, bez prostornog i vremenskog ograničenja.

Ako se pak radi o naručitelju koji je fizička osoba i autorsko djelo naručuje za privatno korištenje, a ugovorom o stvaranju autorskog djela po narudžbi ili Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima nije drukčije određeno, prema članku 96. stavku (3) tog zakona smatra se da je fizička osoba koja naručuje djelo za privatno korištenje stekla isključiva autorska imovinska prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog po narudžbi, u sadržaju i opsegu koji je potreban za ispunjenje te svrhe.

Što ako je u ugovoru o stvaranju autorskog djela po narudžbi izražen jedinstveni iznos naknade, bez naznake o tome radi li se o naknadi za stvaranje autorskog djela ili naknadi za iskorištavanje autorskog djela?

Prema članku 97. stavku (2) Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, ako je u ugovoru o stvaranju autorskog djela po narudžbi izražen jedinstveni iznos naknade, bez naznake o tome o kojoj je naknadi riječ, smatra se da je time ugovorena naknada za stvaranje i naknada za iskorištavanje autorskog djela stvorenog po narudžbi.

Što ako u ugovoru o stvaranju autorskog djela po narudžbi nije uređena naknada za stvaranje autorskog djela i naknada za iskorištavanje autorskog djela?

Prema članku 97. stavku (3) Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, ako naknada za stvaranje autorskog djela i naknada za iskorištavanje autorskog djela stvorenog po narudžbi nisu određene ugovorom, autoru pripada primjerena i razmjerna naknada koja se određuje prema pravilima propisanima u članku 67. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Prema stavku (3) toga članka, primjerena i razmjerna naknada je ona koja se u pravnom prometu pošteno mora dati ili odrediti u času zaključenja pravnog posla, s obzirom na vrstu i opseg korištenja autorskog djela, stvarnu ili potencijalnu gospodarsku vrijednost stečenog prava korištenja, uzimajući pritom u obzir i potencijalni ili ostvareni financijski uspjeh u korištenju autorskog djela, doprinos autora ukupnom djelu, vrstu i obujam autorskog djela, trajanje korištenja, postojanje sporazuma između reprezentativnih udruženja autora i reprezentativnih udruženja korisnika kojim se utvrđuje visina primjerene i razmjerne naknade, kao i druge elemente na temelju kojih se može odrediti primjerena i razmjerna naknada, kao što su poštene tržišne prakse ili stvarno iskorištavanje djela.

Međutim, treba voditi računa o tome da je člankom 67. stavkom (5) Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima propisano da se načelo primjerene i razmjerne naknade ne primjenjuje na autore računalnih programa.

U kojem obliku ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi mora biti sklopljen? Je li potrebno ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi ovjeriti kod javnog bilježnika?

Prema članku 65. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, svi autorskopravni ugovori tj. ugovori na temelju kojih se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava, među koje spada i ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi, moraju biti sklopljeni u pisanom obliku.

Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika da bi bio valjan. Drugim riječima, za njegovu valjanost nije potrebno solemnizirati sam ugovor (čime ugovor dobiva snagu javnobilježničkog akta) niti ovjeriti potpise ugovornih stranaka (čime javni bilježnik potvrđuje da potpis na ugovoru potječe od određene osobe).

Međutim, solemnizacija ili ovjera potpisa može biti potrebna za neke druge svrhe. Primjerice, ako u ugovor unesete tzv. ovršnu klauzulu (izjavu dužnika o tome da se na temelju ugovora može radi ostvarenja dužne činidbe iz ugovora, nakon dospjelosti obveze tj. duga, neposredno provesti prisilno izvršenje odnosno ovrha) taj ugovor potrebno je solemnizirati da bi dobio snagu ovršne isprave.

Što mora sadržavati ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi?

Prema članku 66. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, svaki autorskopravni ugovor pa tako i ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi mora odrediti barem djelo na koje se odnosi, način korištenja, naknadu za korištenje djela ili izričitu odredbu da se pravo korištenja osniva bez naknade te osobu ovlaštenu na korištenje autorskog djela. Ako se sklapa za autorsko djelo koje još nije stvoreno, ugovor mora određivati barem vrstu i način korištenja budućeg djela.

Članak 98. stavak (2) Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima za ugovore o stvaranju autorskog djela po narudžbi dodatno propisuje da se tim ugovorima moraju odrediti obilježja naručenog djela, rokovi njegove predaje, kao i način iskorištavanja djela.

Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi