Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

Ovaj prilagodljivi digitalni predložak ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada osmišljen je za samostalnu izradu ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu, između poslodavca i radnika koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca tj. koji radi na izdvojenom mjestu rada odnosno radi na daljinu.

Predložak nije namijenjen za slučajeve kada se ugovara obavljanje stalnih sezonskih poslova (tzv. ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove), upućivanje radnika na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana (tzv. ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo) ni za sve druge slučajeve kada se ugovara obavljanje poslova u prostoru poslodavca (u kojem slučaju je potrebno koristiti predložak ugovora o radu).

Predložak je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li predložak pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoj ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada


 

SADRŽAJ PREDLOŠKA


Naš predložak ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između poslodavca i radnika za slučaj da će radnik ugovorene poslove obavljati na izdvojenom mjestu rada odnosno da će raditi na daljinu:

 1. Poslodavac
 2. Zastupnik poslodavca
 3. Radnik
 4. Zasnivanje radnog odnosa
 5. Trajanje ugovora i dan početka rada
 6. Probni rad
 7. Mjesto rada
 8. Radno mjesto i poslovi koje će obavljati radnik
 9. Trajanje redovitog radnog tjedna i radno vrijeme
 10. Godišnji odmor
 11. Plaća, naknada plaće i drugi primici radnika
 12. Prestanak radnog odnosa
 13. Obveze poslodavca i radnika vezane uz rad radnika na izdvojenom mjestu rada
 14. Obveza čuvanja poslovne tajne
 15. Ugovorna zabrana natjecanja
 16. Prava intelektualnog vlasništva
 17. Pravilnik o radu
 18. Zaštita na radu
 19. Ništetnost
 20. Izmjene ugovora
 21. Mjerodavno pravo
 22. Rješavanje sporova
 23. Broj primjeraka ugovora
 24. Mjesto sklapanja ugovora
 25. Vrijeme sklapanja ugovora

 

MOGUĆNOSTI PREDLOŠKA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku vezanom uz predložak ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada možete:

 • prilagoditi tekst većine ugovornih odredaba
 • dodati ponuđene gotove ugovorne odredbe
 • sami osmisliti i dodati ugovorne odredbe koje nisu predviđene u predlošku
 • pregledati tekst ugovora nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotovog ugovora u pdf formatu
 • naknadno uređivanje ugovora ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova ugovora pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotovog ugovora radi lakšeg sastavljanja novog ugovora
 • slanje poveznice za preuzimanje gotovog ugovora e-poštom
 • potpisivanje gotovog ugovora jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotovog ugovora e-poštom

 

ČESTA PITANJA O UGOVORU O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA


Što je izdvojeno mjesto rada?

Sukladno članku 17. Zakona o radu, izdvojeno mjesto rada je kuća radnika ili drugi prostor koji nije prostor poslodavca. Može se raditi o kući ili stanu u vlasništvu radnika ili nekom drugom prostoru za boravak, primjerice kući, stanu ili drugom prostoru koje je radnik unajmio.

Kada se ne smije sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada? Koji poslovi se ne smiju obavljati kod kuće?

Prema članku 17. stavku 4. Zakona o radu, ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada ne može se sklopiti za obavljanje poslova na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, te drugih poslova za koje je to utvrđeno Zakonom o radu ili drugim zakonom.

Prema članku 36. stavku (5) Zakona o zaštiti na radu, na izdvojenim mjestima rada ne smiju se obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada.

Što mora sadržavati ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada?

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada, osim odredaba koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, mora obavezno sadržavati i odredbe o:

 1. radnom vremenu
 2. strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati
 3. uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time
 4. naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova
 5. načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika

Ima li poslodavac dodatne obveze prema radniku kada se rad obavlja kod kuće radnika odnosno na daljinu?

Kod ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada, pored obveza koje poslodavac ima kada se rad obavlja u prostoru poslodavca, postoje i neke posebne obveze koje proizlaze iz članka 17. Zakona o radu, koji uređuje ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada.

Prvo, poslodavac je dužan osigurati radniku strojeve, alate i opremu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu. Drugim riječima, poslodavac je dužan nabaviti, instalirati i održavati sredstva rada kako bi radnik mogao izvršavati svoje obveze na izdvojenom mjestu rada. Nadalje, ako se poslodavac i radnik dogovore da će radnik u radu koristiti svoje vlastite strojeve, alate ili drugu opremu (primjerice, svoje vlastito prijenosno računalo, svoj vlastiti pisač i slično), u tom slučaju poslodavac mu je za to dužan nadoknađivati troškove, a radnik ih je dužan održavati. U načelu, poslodavac bi radniku trebao nadoknaditi i sve druge troškove koje radnik ne bi imao da rad obavlja u prostoru poslodavca (primjerice, troškove električne energije, telefona, i slično). Poslodavac mora radniku koji radi na izdvojenom mjestu rada plaćati plaću koja ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostorijama tog poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima.

Kao i kod običnog ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku osigurati sigurne uvjete rada, što u praksi znači da je poslodavac dužan ispitati i osigurati da je kuća radnika (ili drugo mjesto gdje radnik radi, a nije prostor poslodavca) sigurno mjesto za rad u smislu Zakona o zaštiti na radu, i ispuniti sve druge obveze vezane uz zaštitu na radu koje su propisane tim zakonom i popratnim pravilnicima. U tom pogledu korisno je skrenuti pozornost na mišljenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz zaštitu na radu kada se poslovi obavljaju na izdvojenom mjestu rada. U tom mišljenju je, između ostalog, navedeno da kada se radi o obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslova s malim rizicima u stanu, kući ili drugom prostoru koji nije objekt namijenjen za rad, ne postoji obveza ispitivanja radne opreme i radnog okoliša u smislu odredbi Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te da se u slučaju kada radnik sam obavlja navedene poslove u stanu ili kući ne primjenjuju odredbe propisa zaštite na radu vezano uz evakuaciju i spašavanje te pružanje prve pomoći.

Ima li radnik dodatne obveze kada se rad obavlja kod kuće radnika odnosno na daljinu?

Kao i kod svih vrsta ugovora o radu, radnik je i kod rada na izdvojenom mjestu rada općenito obvezan osobno obavljati preuzeti posao prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom posla. Člankom 17. Zakona o radu, koji uređuje ugovore o radu na izdvojenom mjestu rada, vezano uz obveze radnika kod rada na izdvojenom mjestu rada izričito je propisano jedino da je radnik dužan pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

Međutim, ugovorom o radu na izdvojenom mjestu rada nerijetko se s radnikom ugovara i obveza vođenja evidencije o radnom vremenu i pravodobnog dostavljanja te evidencije poslodavcu. Naime, iako je odgovornost za točno vođenje evidencije o radnom vremenu na poslodavcu, nije praktično da poslodavac vodi evidenciju o radnom vremenu u situaciji kada radnik ne radi u prostoru poslodavca. Stoga se ta obveza ugovorom može prebaciti na radnika, no poslodavac i dalje ostaje odgovoran za točno vođenje te evidencije, sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada