Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o kupoprodaji motornog vozila osmišljen je za samostalnu izradu ugovora o kupoprodaji motornog vozila između fizičke ili pravne osobe koja prodaje rabljeni motocikl, osobni automobil, teretno vozilo ili bilo koje drugo motorno vozilo u svojemu vlasništvu (prodavatelja), i fizičke ili pravne osobe koja kupuje to motorno vozilo i stječe pravo vlasništva na njemu (kupca).

Obrazac nije namijenjen za slučajeve stjecanja prava vlasništva na plovilima ili zrakoplovima temeljem kupoprodaje ili darovanja, kao ni za slučajeve stjecanja prava vlasništva na motornom vozilu temeljem darovanja, u kojem slučaju je potrebno koristiti obrazac ugovora o darovanju motornog vozila.

Obrazac je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li obrazac pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoj ugovor o kupoprodaji motornog vozila


 

SADRŽAJ OBRASCA


Naš obrazac ugovora o kupoprodaji motornog vozila uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između prodavatelja motornog vozila i kupca motornog vozila:

 1. Prodavatelj
 2. Zastupnik prodavatelja
 3. Suglasnost bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera prodavatelja za sklapanje ugovora
 4. Kupac
 5. Zastupnik kupca
 6. Motorno vozilo koje je predmet kupoprodaje
 7. Kupoprodajna cijena i uvjeti plaćanja
 8. Porezi, pristojbe i troškovi
 9. Odgovornost za nedostatke
 10. Stupanje u posjed vozila
 11. Ništetnost
 12. Izmjene ugovora
 13. Mjerodavno pravo
 14. Rješavanje sporova
 15. Broj primjeraka ugovora
 16. Mjesto sklapanja ugovora
 17. Vrijeme sklapanja ugovora

 

MOGUĆNOSTI OBRASCA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku koji se odnosi na obrazac ugovora o kupoprodaji motornog vozila možete:

 • prilagoditi tekst većine ugovornih odredaba
 • dodati ponuđene gotove ugovorne odredbe
 • sami osmisliti i dodati ugovorne odredbe koje nisu predviđene u obrascu
 • pregledati tekst ugovora nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotovog ugovora u PDF-u
 • naknadno uređivanje ugovora ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova ugovora pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotovog ugovora radi lakšeg sastavljanja novog ugovora
 • slanje poveznice za preuzimanje gotovog ugovora e-poštom
 • potpisivanje gotovog ugovora jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotovog ugovora e-poštom

 

ČESTA PITANJA O UGOVORU O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA


Što je ugovor o kupoprodaji motornog vozila?

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila je ugovor kojim se pravna ili fizička osoba (prodavatelj) u čijem je vlasništvu motorno vozilo obvezuje predati to motorno vozilo u vlasništvo drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi (kupcu), koja se zauzvrat obvezuje za motorno vozilo platiti određenu cijenu. Ugovor o kupoprodaji stvari, među koje u pravnom smislu spadaju i motorna vozila, uređen je člancima 376.-473. Zakona o obveznim odnosima.

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila u praksi se često naziva i kupoprodajni ugovor za motorna vozila, a u kolokvijalnom govoru i ugovor o kupoprodaji auta ili kupoprodajni ugovor za auto.

Što je motorno vozilo?

Prema članku 2. stavku (1) točki 28) Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću brzinom većom od čovječjeg hoda. Prema točki 33) istog članka tog zakona, motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama.

U motorna vozila spadaju, primjerice, moped, motocikl, motorni tricikl, traktor, laki četverocikl, osobni automobil, autobus, trolejbus, teretni automobil, specijalno vozilo, kamper, itd.

Može li motorno vozilo biti u suvlasništvu više osoba?

Prema članku 36. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, motorno vozilo, kao i svaka druga stvar, može biti u vlasništvu više osoba tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva. U tom slučaju, dio prava vlasništva koji pripada svakoj osobi, računski se određuje razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari (u konketnom slučaju motornog vozila), a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi. U sumnji koliki su ti suvlasnički dijelovi, smatra se da su jednaki.

Međutim, vozilo koje je u vlasništvu više osoba se, prema članku 3. stavku (3) Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, može registrirati samo na jednu od tih osoba i to sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju stanici za tehnički pregled vozila. U tom slučaju, u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisuje se riječ "suvlasništvo".

Odgovara li prodavatelj za materijalne nedostatke motornog vozila koje prodaje?

Prema članku 400. Zakona o obveznim odnosima, prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke motornog vozila koje je ono imalo u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira jesu li mu bili poznati. Prodavatelj odgovara i za materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Sukladno članku 402. Zakona o obveznim odnosima, prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke motornog vozila ako su u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji motornog vozila bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu motornog vozila. To se, međutim, ne primjenjuje u slučaju tzv. potrošačkih ugovora (ugovora koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti). Međutim, važno je napomenuti da prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da motorno vozilo nema nikakve nedostatke ili da motorno vozilo ima određena svojstva ili odlike.

Ovisno o tome radi li se o vidljivim nedostacima ili skrivenim nedostacima (nedostacima koje kupac nije mogao otkriti uobičajenim pregledom motornog vozila) propisani su različiti rokovi u kojima kupac mora o nedostacima obavijestiti prodavatelja kako ne bi izgubio prava u vezi s otklanjanjem nedostataka prodanog motornog vozila.

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari kod ugovora o kupoprodaji detaljno je uređena člancima 400. - 422.a Zakona o obveznim odnosima te se te odredbe primjenjuju i na ugovor o kupoprodaji motornog vozila, ako u njemu odgovornost za materijalne nedostatke nije drukčije uređena.

Može li se ugovorom isključiti ili ograničiti odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke motornog vozila koje prodaje?

Sukladno članku 408. Zakona o obveznim odnosima, ugovorne stranke ugovora o kupoprodaji motornog vozila mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost za materijalne nedostatke motornog vozila. Međutim, treba voditi računa o tome da je odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti za materijalne nedostatke motornog vozila ništetna ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca. Ta odredba ništetna je i ako je prodavatelj kupcu nametnuo tu odredbu koristeći se svojim monopolskim položajem.

Odredbe ugovora kojima se ograničava ili isključuje odgovornost za nedostatke stvari kod potrošačkog ugovora prije nego što potrošač obavijesti prodavatelja o materijalnom nedostatku motornog vozila nisu obvezujuće za potrošača.

Kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog nedostatka motornog vozila zadržava ostala prava zbog tih nedostataka.

Koja je razlika između ugovora o kupoprodaji motornog vozila i ugovora o darovanju motornog vozila?

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila naplatni je pravni posao kod kojeg kupac za vlasništvo motornog vozila prodavatelju plaća cijenu kao protučinidbu. Za razliku od toga, ugovor o darovanju motornog vozila besplatan je pravni posao, što znači da ne postoji protučinidba tj. obdarenik ne mora ništa zauzvrat dati ili učiniti darovatelju.

U kojem obliku se mora sklopiti ugovor o kupoprodaji motornog vozila? Je li potrebno ugovor o kupoprodaji motornog vozila ovjeriti kod javnog bilježnika?

Člankom 377. stavak (1) Zakona o obveznim odnosima, propisano je da u pisanom obliku mora biti sklopljen samo ugovor o kupoprodaji nekretnine, no ne i drugi ugovori o kupoprodaji. S obzirom na to, ugovor o kupoprodaji motornog vozila nije potrebno sklopiti u pisanom obliku da bi bio valjan te taj ugovor može biti sklopljen i usmeno. Međutim, prijepis tj. promjenu vlasništva motornog vozila u nadležnoj stanici za tehnički pregled nije moguće izvršiti bez dokaza o vlasništvu vozila. Stoga, iako to nije uvjet valjanosti ugovora, u praksi ugovor o kupoprodaji motornog vozila mora biti sklopljen u pisanom obliku, jer se inače neće moći izvršiti promjena vlasništva vozila.

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika da bi bio valjan.