Ugovor o djelu

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o djelu osmišljen je za samostalnu izradu ugovora o djelu između pravne ili fizičke osobe (naručitelja), koja naručuje obavljanje jednokratnih poslova kao što su izrada ili popravak neke stvari, izvršenje fizičkog ili umnog ili rada ili drugo djelo i za to plaća naknadu, i fizičke osobe (izvođača/izvršitelja), koja nema registriranu poslovnu djelatnost i koja izvan radnog odnosa obavlja takve jednokratne poslove za naručitelja u zamjenu za naknadu.

Obrazac nije namijenjen za slučajeve kada se obavljanje poslova ili pružanje usluga ugovara s pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, ili kada se s fizičkom osobom koja nema registriranu poslovnu djelatnost ugovara obavljanje poslova koji imaju trajniji karakter tj. poslova koji imaju obilježja posla za koje se sklapa radni odnos (u kojem slučaju je potrebno koristiti obrazac ugovora o radu ili obrazac ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada).

Obrazac je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li obrazac pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoj ugovor o djelu


 

SADRŽAJ OBRASCA


Naš obrazac ugovora o djelu uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između naručitelja i izvođača/izvršitelja:

 1. Naručitelj
 2. Zastupnik naručitelja
 3. Izvođač
 4. Djelo koje je predmet ugovora
 5. Materijal za izvršenje djela
 6. Upute za izvršenje djela
 7. Rok izvršenja djela
 8. Naknada izvođaču
 9. Raskid ugovora zbog odstupanja od ugovornih odredaba
 10. Obveza čuvanja povjerljivosti
 11. Ugovorna kazna
 12. Prava intelektualnog vlasništva
 13. Ništetnost
 14. Izmjene ugovora
 15. Mjerodavno pravo
 16. Rješavanje sporova
 17. Broj primjeraka ugovora
 18. Mjesto sklapanja ugovora
 19. Vrijeme sklapanja ugovora

 

MOGUĆNOSTI OBRASCA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku koji se odnosi na obrazac ugovora o radu možete:

 • prilagoditi tekst većine ugovornih odredaba
 • dodati ponuđene gotove ugovorne odredbe
 • sami osmisliti i dodati ugovorne odredbe koje nisu predviđene u obrascu
 • pregledati tekst ugovora nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotovog ugovora u PDF-u
 • naknadno uređivanje ugovora ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova ugovora s pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotovog ugovora radi lakšeg sastavljanja novog ugovora
 • slanje poveznice za preuzimanje gotovog ugovora e-poštom
 • potpisivanje gotovog ugovora jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotovog ugovora e-poštom

 

ČESTA PITANJA O UGOVORU O DJELU


Što je ugovor o djelu?

Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje nekog fizičkog ili umnog rada i slično, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Ugovor o djelu detaljno je uređen člancima 590.-619. Zakona o obveznim odnosima.

Zakon o obveznim odnosima ugovorne stranke ugovora o djelu naziva izvođačem i naručiteljem. Međutim, izvođač se u praksi često naziva i izvršitelj.

Koja je razlika između ugovora o djelu i ugovora o radu?

Temeljna razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu je u tome što je predmet ugovora o radu sam rad (tj. funkcija rada), dok je predmet ugovora o djelu rezultat toga rada (tj. djelo). Ugovor o radu je tzv. radnopravni ugovor te se na njega primjenjuju odredbe Zakona o radu, dok je ugovor o djelu, kao obveznopravni ugovor, uređen Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuje Zakon o radu. Iako kod oba ugovora dolazi do obavljanja rada za drugu osobu, kod ugovora o radu težište je na radnjama koje se obavljaju tijekom rada, dok je kod ugovora o djelu težište na posljedicama tih radnji odnosno na rezultatu rada. S obzirom na navedeno, ugovor o djelu u pravilu se može sklopiti samo u slučaju da se radi o poslu koji ima jednokratni karakter. Za razliku od toga, ako se radi o poslu koji ima trajniji karakter odnosno koji se obavlja kontinuirano (neovisno o tome je li razdoblje u kojem se obavlja kratko ili dugo) u pravilu bi se trebao sklopiti ugovor o radu.

Druge pravne razlike između tih ugovora sastoje se u tome što kod ugovora o radu radnik posao nužno obavlja osobno, obavlja ga po uputama i pod nadzorom poslodavca te u ime i za račun poslodavca, a poslodavac određuje vrijeme, način i mjesto obavljanja poslova te zauzvrat periodički (primjerice, mjesečno) radniku isplaćuje plaću. Kako se radnik u odnosu na poslodavca nalazi u podređenom položaju, uživa određenu zaštitu koju mu pružaju odredbe Zakona o radu. Nasuprot tome, kod ugovora o djelu izvođač se ne nalazi u podređenom položaju u odnosu na naručitelja, ne mora posao obavljati osobno ako tako nije izričito ugovoreno, te u pravilu sam određuje vrijeme, način i mjesto obavljanja posla, s time da djelo mora isporučiti u ugovorenom roku i s ugovorenim značajkama. Naručitelj mu zauzvrat isplaćuje naknadu i to najčešće odjednom.

Ugovor o djelu i ugovor o radu razlikuju se i po poreznom tretmanu, pri čemu je za isti neto iznos koji se isplaćuje izvođaču kod ugovora o djelu odnosno radniku kod ugovora o radu, ukupni trošak isplatitelja viši kod ugovora o radu od ukupnog troška isplatitelja kod ugovora o djelu. Dakle, ako želite sklopiti ugovor o djelu koji je u poreznom smislu povoljniji, morate biti sigurni da se u konkretnom slučaju ne radi o poslu koji ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, kako biste izbjegli moguće probleme s poreznom upravom.

Koja je razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu?

Temeljna razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu odnosno ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi jest u tome što je predmet ugovora o djelu "djelo" u smislu Zakona o obveznim odnosima, dok je predmet ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi "autorsko djelo" u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Prema članku 14. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.

Prema članku 590. Zakona o obveznim odnosima djelo podrazumijeva određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i slično. Dakle, kao i kod autorskog djela, i kod djela na koje se odnosi ugovor o djelu može se raditi o intelektualnoj tvorevini, ali izostaje element originalnosti i individualni karakter koji su nužni da bi se djelo kvalificiralo kao autorsko djelo.

Ugovor o djelu i ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi razlikuju se i po poreznom tretmanu zbog kojega je za isti neto iznos koji se isplaćuje izvođaču kod ugovora o djelu odnosno autoru kod ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi, ukupni trošak naručitelja viši kod ugovora o djelu od ukupnog troška naručitelja kod ugovora o stvaranju autorskog djela po narudžbi. Dakle, ako želite sklopiti ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi koji je u poreznom smislu povoljniji, morate biti sigurni da se u konkretnom slučaju radi o djelu koje se može smatrati autorskim djelom u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kako biste izbjegli moguće probleme s poreznom upravom.

Koje su moguće posljedice sklapanja ugovora o djelu za obavljanje posla koji ima trajni karakter?

Ako naručitelj s izvođačem koji je fizička osoba sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti naručitelja, ima trajni karakter tj. ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, prema članku 10. stavku (2) Zakona o radu smatra se da je između njih sklopljen ugovor o radu, osim ako naručitelj ne dokaže suprotno. Drugim riječima, bez obzira na to koja je bila stvarna namjera stranaka i bez obzira na to što su ugovor nazvali ugovor o djelu, prema Zakonu o radu smatra se da je između njih sklopljen ugovor o radu, a naručitelj mora dokazati suprotno ako dođe do bilo kakvog spora.

U kojem obliku ugovor o djelu mora biti sklopljen? Je li potrebno ugovor o djelu ovjeriti kod javnog bilježnika?

Zakon o obveznim odnosima koji uređuje ugovor o djelu ne propisuje da ugovor o djelu mora biti sklopljen u pisanom obliku. Stoga ugovor o djelu može biti sklopljen i usmeno. Međutim, sklapanje ugovora u pisanom obliku ponekad je preporučljivo kako bi se olakšalo dokazivanje sadržaja samog ugovora.

Isto tako, ugovor o djelu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika da bi bio valjan. Drugim riječima, za njegovu valjanost nije potrebno solemnizirati sam ugovor (čime ugovor dobiva snagu javnobilježničkog akta) niti ovjeriti potpise ugovornih stranaka (čime javni bilježnik potvrđuje da potpis na ugovoru potječe od određene osobe).

Međutim, solemnizacija ili ovjera potpisa može biti potrebna za neke druge svrhe. Primjerice, ako u ugovor unesete tzv. ovršnu klauzulu (izjavu dužnika o tome da se na temelju ugovora može radi ostvarenja dužne činidbe iz ugovora, nakon dospjelosti obveze tj. duga, neposredno provesti prisilno izvršenje odnosno ovrha) taj ugovor potrebno je solemnizirati da bi dobio snagu ovršne isprave.

Što mora sadržavati ugovor o djelu?

Zakonom o obveznim odnosima nije određeno koje odredbe obavezno mora sadržavati ugovor o djelu, međutim prema tom zakonu bitni sastojci ugovora o djelu su djelo i naknada. S obzirom na to, da bi ugovor o djelu bio sklopljen, naručitelj i izvođač moraju usuglasiti najmanje u čemu se sastoji djelo čija se isporuka ugovara te iznos naknade izvođaču. Međutim, poželjno je ugovoriti i druge detalje kao što su rok isporuke, način isporuke, način isplate naknade, rok isplate naknade i slično. Također, uvijek treba voditi računa o tome da se na sva pitanja u vezi s ugovorom o djelu koja nisu drukčije ugovorena, primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju ugovor o djelu, tj. članci 590.-619. Zakona o obveznim odnosima.

Ugovor o djelu