Ugovor o darovanju nekretnine

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o darovanju nekretnine osmišljen je za samostalnu izradu ugovora o darovanju nekretnine između fizičke ili pravne osobe (darovatelja) koja daruje posebni dio nekretnine (etažno vlasništvo) upisan u zemljišnu knjigu (npr. stan, poslovni prostor, parkirno mjesto i slično), stan upisan u knjigu položenih ugovora, ili drugu vrstu nekretnine upisanu u glavnu zemljišnu knjigu (npr. zgrada, kuća, livada i slično) u svojemu vlasništvu, i fizičke ili pravne osobe (obdarenika) koja prima na dar tu nekretninu i na njoj stječe pravo vlasništva.

Obrazac nije namijenjen za slučajeve stjecanja prava vlasništva na nekretnini na temelju kupoprodaje, u kojem slučaju je potrebno koristiti obrazac predugovora o kupoprodaji nekretnine ili obrazac ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Obrazac je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li obrazac pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoj ugovor o darovanju nekretnine


 

SADRŽAJ OBRASCA


Naš obrazac ugovora o darovanju nekretnine uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između darovatelja nekretnine i obdarenika kojemu se daruje nekretnina:

 1. Darovatelj
 2. Zastupnik darovatelja
 3. Suglasnost bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera darovatelja za sklapanje ugovora
 4. Obdarenik
 5. Zastupnik obdarenika
 6. Nekretnina koja je predmet darovanja
 7. Tržišna vrijednost nekretnine
 8. Porezi, pristojbe i troškovi
 9. Ispunjenje nameta
 10. Stupanje u posjed darovane nekretnine
 11. Osnivanje osobne služnosti u korist darovatelja
  1. Pravo stanovanja
  2. Pravo uporabe
  3. Pravo plodouživanja
 12. Tabularna izjava
 13. Ništetnost
 14. Izmjene ugovora
 15. Mjerodavno pravo
 16. Rješavanje sporova
 17. Broj primjeraka ugovora
 18. Mjesto sklapanja ugovora
 19. Vrijeme sklapanja ugovora

 

MOGUĆNOSTI OBRASCA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku koji se odnosi na obrazac ugovora o darovanju nekretnine možete:

 • prilagoditi tekst većine ugovornih odredaba
 • dodati ponuđene gotove ugovorne odredbe
 • sami osmisliti i dodati ugovorne odredbe koje nisu predviđene u obrascu
 • pregledati tekst ugovora nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotovog ugovora u PDF-u
 • naknadno uređivanje ugovora ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova ugovora s pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotovog ugovora radi lakšeg sastavljanja novog ugovora
 • slanje poveznice za preuzimanje gotovog ugovora e-poštom
 • potpisivanje gotovog ugovora jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotovog ugovora e-poštom

 

ČESTA PITANJA O UGOVORU O DAROVANJU NEKRETNINE


Što je ugovor o darovanju nekretnine?

Ugovor o darovanju nekretnine je ugovor kojim se pravna ili fizička osoba u čijem je vlasništvu nekretnina obvezuje bez protučinidbe prepustiti tu nekretninu drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, koja takav dar prihvati. Ugovor o darovanju stvari, među koje u pravnom smislu spadaju i nekretnine, uređen je člancima 479.-498. Zakona o obveznim odnosima.

U Zakonu o obveznim odnosima ugovorne stranke ugovora o darovanju nazivaju se darovatelj i obdarenik. Međutim, u praksi se za obdarenika nerijetko koristi i naziv daroprimatelj ili daroprimac. Sam ugovor o darovanju se u praksi često naziva i darovni ugovor, a u kolokvijalnom govoru i ugovor o poklonu.

Što je nekretnina?

Prema članku 9. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nekretninama se smatraju:

 • zemljišna čestica i sve što je s njom razmjerno trajno spojeno, na površini ili ispod nje. Pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje.
 • zgrade i druge građevine izgrađene na površini zemlje, iznad ili ispod nje, a namijenjene su da tamo trajno ostanu (npr. stambene i poslovne građevine, ali i bunari, podrumi, bazeni, itd.).
 • sve što je u nekretninu ugrađeno, njoj dograđeno, na njoj nadograđeno ili na neki drugi način s njom trajno spojeno, sve dok se od nje ne odvoji (npr. razne instalacije: električne, vodovodne, plinske, telefonske, i dr.), uređaji, strojevi, antene, itd.

Je li sklapanje ugovora o darovanju nekretnine dovoljno za stjecanje prava vlasništva na nekretnini?

Sklapanje ugovora o darovanju nekretnine s vlasnikom te nekretnine kao darovateljem jedan je od pravnih temelja za stjecanje prava vlasništva na nekretnini koja je predmet tog ugovora, ali se njime još ne stječe pravo vlasništva. Za stjecanje vlasništva na nekretnini potrebno je i ishoditi uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama na temelju toga ugovora.

U kojem obliku se mora sklopiti ugovor o darovanju nekretnine? Je li potrebno ugovor o darovanju nekretnine ovjeriti kod javnog bilježnika?

Člankom 482. stavak (1) Zakona o obveznim odnosima, propisano je da ugovor o darovanju nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Povrh toga, člankom 57. Zakona o zemljišnim knjigama propisano je da će se uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišnim knjigama dopustiti samo na temelju javnih isprava ili privatnih isprava ispisanih mehaničkim sredstvom pisanja na kojima je istinitost potpisa osobe čije se pravo ograničuje, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu ovjerovljena na način koji je Zakonom o javnom bilježništvu propisan za ovjeravanje potpisa. Slijedom navedenog, da bi se na temelju ugovora o darovanju nekretnine mogla provesti uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama na ime obdarenika, na ugovoru mora biti ovjeren potpis darovatelja tj. osobe koja nekretninu daruje.

Kada bračni drug, izvanbračni drug ili životni partner darovatelja nekretnine mora dati suglasnost za sklapanje ugovora o darovanju nekretnine?

Prema Obiteljskom zakonu, za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike, poput otuđenja cijele stvari, potrebno je zajedničko poduzimanje posla ili pisana suglasnost drugoga bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika. Navedeno se primjenjuje i u slučaju partnerske stečevine uređene Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, s obzirom na to da je njime propisano da se na imovinske odnose životnih partnera koji nisu obuhvaćeni Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona.

Što je tabularna izjava?

Prema članku 59. Zakona o zemljišnim knjigama, tabularna izjava je izričita izjava osobe čije se pravo, ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da pristaje na uknjižbu. U kontekstu ugovora o darovanju nekretnine, tabularnu izjavu daje darovatelj kao vlasnik nekretnine te time daje svoj pristanak da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja tj. obdarenika.

Ta izjava može biti dio ugovora o darovanju nekretnine kao privatne isprave na temelju koje se dopušta uknjižba, ali se može dati i u posebnoj ispravi koja mora sadržavati sve ono što je potrebno za uknjižbu. Darovatelj svoj pristanak za uknjižbu može dati i uvjetno ili oročeno izričitom izjavom u ispravi.

Što je darovanje nekretnine s nametom?

Prema člancima 484.-487. Zakona o obveznim odnosima, ugovorima o darovanju može se dodati tzv. uglavak o nametu kojim se obdarenika može obvezati da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje uzdrži. Pravo zahtijevati ispunjenje nameta ima darovatelj, njegovi nasljednici i, ako je određen u javnom interesu, nadležno državno tijelo, s time da darovatelj može zahtijevati ispunjenje nameta samo ako je ispunio svoju činidbu. Darovatelj nema pravo zahtijevati ispunjenje nameta ako je njegovo ispunjenje postalo nemoguće poslije sklapanja ugovora o darovanju nekretnine bez krivnje obdarenika.

Ako obdarenik ne ispuni namet ni u naknadno ostavljenom primjerenom roku, darovatelj može raskinuti ugovor o darovanju nekretnine i zahtijevati povrat darovane nekretnine, osim kad je netko treći stekao pravo zahtijevati ispunjenje nameta. Obdarenik ima pravo odbiti ispunjenje nameta ako vrijednost nekretnine koja se daruje ne pokriva troškove njegova ispunjenja, a razlika mu se ne naknađuje, te ako se namet odnosi na protupravnu radnju.

Obdarenik se može osloboditi ispunjenja nameta povratom darovane nekretnine u stanju u kojem se nalazi u trenutku kad se od njega zahtijeva ispunjenje nameta. Obdarenik se ne može vraćanjem dara osloboditi obveze ispunjenja nameta ako je ispunjenje nameta u javnom interesu.

O čemu treba voditi računa prilikom ugovaranja predaje darovane nekretnine u posjed obdareniku?

Prilikom ugovaranja predaje nekretnine u posjed obdareniku potrebno je voditi računa o tome ugovaraju li stranke pravu predaju nekretnine u posjed obdareniku kada sklapaju ugovor o darovanju nekretnine. Ako nekretnina neće stvarno biti predana u posjed obdareniku, u tom slučaju ugovor o darovanju nekretnine mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave, sukladno članku 482. Zakona o obveznim odnosima. Kada nema prave predaje nekretnine, a ugovor nije sklopljen u tako propisanom obliku, ugovor o darovanju nekretnine je ništetan.

Što je pravo stanovanja?

Pravo stanovanja je osobna služnost koja svojega nositelja (stanovatelja) ovlašćuje da se služi nečijom stambenom zgradom ili njezinim dijelom namijenjenim stanovanju (poslužna stvar) u skladu s tom namjenom, a čuvajući njezino sućanstvo. Pri tome vlasnik zadržava pravo raspolagati onim dijelovima nekretnine koji nisu namijenjeni stanovanju te stambenim dijelovima koji nisu predmetom stanovateljeva prava stanovanja, ali ne tako da time spriječi izvršavanje prava stanovanja. Izvršavanjem prava stanovanja ne smije se vlasniku onemogućiti i otežati potrebno nadgledanje njegove nekretnine.

Pravo stanovanja uređeno je člankom 217. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Što je pravo uporabe?

Pravo uporabe je osobna služnost koja svojega nositelja (uporabovnika) ovlašćuje da se za svoje potrebe služi nečijom stvari (poslužna stvar) prema njezinoj namjeni, čuvajući njezino sućanstvo. Pravo uporabe ne može imati više osoba, osim kad su u takvom odnosu da im ono pripada zajednički.

Pravo uporabe uređeno je člancima 212.-216. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Što je pravo plodouživanja?

Pravo plodouživanja je osobna služnost koja svojega nositelja (plodouživatelja) ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njezino sućanstvo. Pravo plodouživanja iste poslužne nekretnine može imati i više osoba, u kojem slučaju je svaka samostalni nositelj svojega dijela prava plodouživanja, osim kad su u takvu odnosu da im pravo plodouživanja ili neki dio toga prava pripada zajednički; u sumnji se uzima da svakoj pripada jednaki dio prava plodouživanja. Kad je poslužna nekretnina u vlasništvu više suvlasnika ili zajedničkih vlasnika, svaki od njih mora trpjeti da se ovlaštenik prava plodouživanja koje tereti njihovu nekretninu njome služi na način na koji ga ovlašćuje njegovo pravo.

Pravo plodouživanja detaljno je uređeno člancima 203.-211. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Ugovor o darovanju nekretnine