Ugovor o darovanju motornog vozila

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac ugovora o darovanju motornog vozila osmišljen je za samostalnu izradu ugovora o darovanju motornog vozila između fizičke ili pravne osobe koja daruje rabljeni motocikl, osobni automobil, teretno vozilo ili bilo koje drugo motorno vozilo u svojemu vlasništvu (darovatelja), i fizičke ili pravne osobe koja prima na dar to motorno vozilo i stječe pravo vlasništva na njemu (obdarenika).

Obrazac nije namijenjen za slučajeve stjecanja prava vlasništva na plovilima ili zrakoplovima temeljem kupoprodaje ili darovanja, kao ni za slučajeve stjecanja prava vlasništva na motornom vozilu temeljem kupoprodaje, u kojem slučaju je potrebno koristiti obrazac ugovora o kupoprodaji motornog vozila.

Obrazac je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li obrazac pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoj ugovor o darovanju motornog vozila


 

SADRŽAJ OBRASCA


Naš obrazac ugovora o darovanju motornog vozila uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između darovatelja motornog vozila i obdarenika kojemu se daruje motorno vozilo:

 1. Darovatelj
 2. Zastupnik darovatelja
 3. Suglasnost bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera darovatelja za sklapanje ugovora
 4. Obdarenik
 5. Zastupnik obdarenika
 6. Motorno vozilo koje je predmet darovanja
 7. Prihvat dara
 8. Tržišna vrijednost motornog vozila
 9. Porezi, pristojbe i troškovi
 10. Odgovornost za nedostatke
 11. Ispunjenje nameta
 12. Stupanje u posjed vozila
 13. Ništetnost
 14. Izmjene ugovora
 15. Mjerodavno pravo
 16. Rješavanje sporova
 17. Broj primjeraka ugovora
 18. Mjesto sklapanja ugovora
 19. Vrijeme sklapanja ugovora

 

MOGUĆNOSTI OBRASCA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku koji se odnose na obrazac ugovora o darovanju motornog vozila možete:

 • prilagoditi tekst većine ugovornih odredaba
 • dodati ponuđene gotove ugovorne odredbe
 • sami osmisliti i dodati ugovorne odredbe koje nisu predviđene u obrascu
 • pregledati tekst ugovora nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotovog ugovora u PDF-u
 • naknadno uređivanje ugovora ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova ugovora pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotovog ugovora radi lakšeg sastavljanja novog ugovora
 • slanje poveznice za preuzimanje gotovog ugovora e-poštom
 • potpisivanje gotovog ugovora jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotovog ugovora e-poštom

 

ČESTA PITANJA O UGOVORU O DAROVANJU MOTORNOG VOZILA


Što je ugovor o darovanju motornog vozila?

Ugovor o darovanju motornog vozila je ugovor kojim se pravna ili fizička osoba u čijem je vlasništvu motorno vozilo obveže bez protučinidbe prepustiti to motorno vozilo drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, koja takav dar prihvati. Ugovor o darovanju stvari, među koje u pravnom smislu spadaju i motorna vozila, uređen je člancima 479.-498. Zakona o obveznim odnosima.

U Zakonu o obveznim odnosima ugovorne stranke ugovora o darovanju nazivaju se darovatelj i obdarenik. Međutim, u praksi se za obdarenika nerijetko koristi i naziv daroprimatelj ili daroprimac. Sam ugovor o darovanju se u praksi često naziva i darovni ugovor, a u kolokvijalnom govoru i ugovor o poklonu.

Što je motorno vozilo?

Prema članku 2. stavku (1) točki 28) Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću brzinom većom od čovječjeg hoda. Prema točki 33) istog članka tog zakona, motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama.

U motorna vozila spadaju, primjerice, moped, motocikl, motorni tricikl, traktor, laki četverocikl, osobni automobil, autobus, trolejbus, teretni automobil, specijalno vozilo, kamper, itd.

Može li motorno vozilo biti u suvlasništvu više osoba?

Prema članku 36. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, motorno vozilo, kao i svaka druga stvar, može biti u vlasništvu više osoba tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva. U tom slučaju, dio prava vlasništva koji pripada svakoj osobi, računski se određuje razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari (u konketnom slučaju motornog vozila), a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi. U sumnji koliki su ti suvlasnički dijelovi, smatra se da su jednaki.

Međutim, vozilo koje je u vlasništvu više osoba se, prema članku 3. stavku (3) Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, može registrirati samo na jednu od tih osoba i to sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju stanici za tehnički pregled vozila. U tom slučaju, u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisje se riječ "suvlasništvo".

Odgovara li darovatelj za materijalne i pravne nedostatke motornog vozila koje daruje?

Prema članku 483. Zakona o obveznim odnosima, darovatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke dara (u konkretnom slučaju motornog vozila), ali ako je namjerno prešutio nedostatak, dužan je obdareniku nadoknaditi štetu koja mu je odatle nastala. Odgovornosti za štetu nema ako je darovatelj bio zabludi glede vlasništva motornog vozila ili kad je obdarenik, znajući da je motorno vozilo tuđe, prihvatio darovanje.

Što je darovanje motornog vozila s nametom?

Prema člancima 484.-487. Zakona o obveznim odnosima, ugovorima o darovanju može se dodati tzv. uglavak o nametu kojim se obdarenika može obvezati da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje uzdrži. Pravo zahtijevati ispunjenje nameta ima darovatelj, njegovi nasljednici i, ako je određen u javnom interesu, nadležno državno tijelo, s time da darovatelj može zahtijevati ispunjenje nameta samo ako je ispunio svoju činidbu. Darovatelj nema pravo zahtijevati ispunjenje nameta ako je njegovo ispunjenje postalo nemoguće poslije sklapanja ugovora o darovanju motornog vozila bez krivnje obdarenika.

Ako obdarenik ne ispuni namet ni u naknadno ostavljenom primjerenom roku, darovatelj može raskinuti ugovor o darovanju motornog vozila i zahtijevati povrat darovanog motornog vozila, osim kad je netko treći stekao pravo zahtijevati ispunjenje nameta. Obdarenik ima pravo odbiti ispunjenje nameta ako vrijednost motornog vozila koje se daruje ne pokriva troškove njegova ispunjenja, a razlika mu se ne naknađuje, te ako se namet odnosi na protupravnu radnju.

Obdarenik se može osloboditi ispunjenja nameta povratom darovanog motornog vozila u stanju u kojem se nalazi u trenutku kad se od njega zahtijeva ispunjenje nameta. Obdarenik se ne može vraćanjem motornog vozila osloboditi obveze ispunjenja nameta ako je ispunjenje nameta u javnom interesu.

O čemu treba voditi računa prilikom ugovaranja predaje darovanog motornog vozila u posjed obdareniku/daroprimatelju?

Prilikom ugovaranja predaje motornog vozila u posjed obdareniku potrebno je voditi računa o tome ugovaraju li stranke pravu predaju motornog vozila u posjed obdareniku kada sklapaju ugovor o darovanju motornog vozila. Ako motorno vozilo neće stvarno biti predano u posjed obdareniku, u tom slučaju ugovor o darovanju motornog vozila mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave, sukladno članku 482. Zakona o obveznim odnosima. Kada nema prave predaje motornog vozila, a ugovor nije sklopljen u tako propisanom obliku, ugovor o darovanju motornog vozila je ništetan.

U kojem obliku se mora sklopiti ugovor o darovanju motornog vozila? Je li potrebno ugovor o darovanju motornog vozila ovjeriti kod javnog bilježnika?

Člankom 482. stavak (1) Zakona o obveznim odnosima, propisano je da u pisanom obliku mora biti sklopljen samo ugovor o darovanju nekretnine, no ne i drugi ugovori o darovanju. S obzirom na to, ugovor o darovanju motornog vozila nije potrebno sklopiti u pisanom obliku da bi bio valjan te taj ugovor može biti sklopljen i usmeno, ali samo pod uvjetom da temeljem ugovora dođe do prave predaje darovanog motornog vozila u posjed obdarenika. Međutim, prijepis tj. promjenu vlasništva motornog vozila u nadležnoj stanici za tehnički pregled nije moguće izvršiti bez dokaza o vlasništvu vozila. Stoga, iako to nije uvjet valjanosti ugovora, u praksi ugovor o darovanju motornog vozila mora biti sklopljen u pisanom obliku, jer se inače neće moći izvršiti promjena vlasništva na vozilu.

Ugovor o darovanju motornog vozila potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika jedino u slučaju ako se radi o ugovoru o darovanju bez prave predaje motornog vozila u posjed obdareniku. U tom slučaju, ugovor o darovanju motornog vozila mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave, sukladno članku 482. Zakona o obveznim odnosima.