Predugovor o kupoprodaji nekretnine

Ovaj prilagodljivi digitalni obrazac predugovora o kupoprodaji nekretnine osmišljen je za samostalnu izradu predugovora o kupoprodaji nekretnine kojim prodavatelj nekretnine i kupac nekretnine preuzimaju obvezu međusobno sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine u određenom roku i kojim ugovaraju uvjete pod kojima će kasniji glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine biti sklopljen, kao i sadržaj tog ugovora.

Obrazac nije namijenjen za slučajeve kupoprodaje stanova, kuća, zgrada i ostalih objekata čija je izgradnja u tijeku.

Obrazac je moguće prilagoditi raznim pravnim situacijama, ali ne i svima. Stoga, ako niste sigurni je li obrazac pogodan za Vaše potrebe, obavezno se obratite odvjetniku za pravnu pomoć.

 


Besplatno izradi svoj predugovor o kupoprodaji nekretnine


 

SADRŽAJ OBRASCA


Naš obrazac predugovora o kupoprodaji nekretnine uključuje mnoge ugovorne odredbe koje bi Vam mogle biti potrebne da detaljno ugovorite prava i obveze između prodavatelja nekretnine i kupca nekretnine:

 1. Prodavatelj
 2. Zastupnik prodavatelja
 3. Suglasnost bračnog druga, izvanbračnog druga ili životnog partnera prodavatelja za sklapanje predugovora
 4. Kupac
 5. Zastupnik kupca
 6. Predmet predugovora
 7. Nekretnina koja je predmet kupoprodaje
 8. Kapara kao odustatnina
 9. Financiranje kupoprodajne cijene
 10. Postojeća hipoteka vezana uz kredit
 11. Postojeći otkup
 12. Energetski certifikat
 13. Kupoprodajna cijena
 14. Porezi, pristojbe i troškovi vezani uz sklapanje i provedbu predugovora i glavnog ugovora
 15. Stupanje u posjed nekretnine
 16. Odgovornost za nedostatke nekretnine
 17. Tabularna izjava
 18. Ništetnost
 19. Izmjene predugovora
 20. Mjerodavno pravo
 21. Rješavanje sporova
 22. Broj primjeraka predugovora
 23. Mjesto sklapanja predugovora
 24. Vrijeme sklapanja predugovora

 

MOGUĆNOSTI OBRASCA


Unosom traženih podataka ili odabirom ponuđenih opcija u upitniku koji se odnose na obrazac predugovora o kupoprodaji nekretnine možete:

 • prilagoditi tekst većine ugovornih odredaba
 • dodati ponuđene gotove ugovorne odredbe
 • sami osmisliti i dodati ugovorne odredbe koje nisu predviđene u obrascu
 • pregledati tekst ugovora nakon svakog unosa ili odabira u upitniku

Izradom korisničkog računa i prijavom u Pravomat dobivate i sljedeće mogućnosti:

 • preuzimanje gotovog predugovora u PDF-u
 • naknadno uređivanje predugovora ponovnim pristupanjem ispunjenom upitniku
 • detaljno uređivanje svih dijelova predugovora s pomoću Uređivača
 • dupliciranje podataka iz gotovog predugovora radi lakšeg sastavljanja novog predugovora
 • slanje poveznice za preuzimanje gotovog predugovora e-poštom
 • potpisivanje gotovog predugovora jednostavnim elektroničkim potpisom
 • slanje zahtjeva za elektroničko potpisivanje gotovog predugovora e-poštom

 

ČESTA PITANJA O PREDUGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINE


Što je predugovor o kupoprodaji nekretnine?

Predugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine. Predugovor o kupoprodaji nekretnine obvezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine tj. opis i podatke o nekretnini koja je predmet kupoprodaje te dogovorenu cijenu. Vrlo često predugovor o kupoprodaji nekretnine sadrži i odredbu o roku za sklapanje glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine i odredbu o kapari kao odustatnini. Nerijetko se predugovorom o kupoprodaji nekretnine definiraju i sve ostale odredbe budućeg glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Predugovor o kupoprodaji nekretnine ne obvezuje tj. stranke se oslobađaju od obveze sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine, ako su se okolnosti od sklapanja predugovora toliko izmijenile da ne bi bio sklopljen da su takve okolnosti postojale u vrijeme njegovog sklapanja.

Zašto i kada se sklapa predugovor o kupoprodaji nekretnine?

Predugovor se uobičajeno sklapa u postupku kupoprodaje nekretnine kao način rezervacije nekretnine u vremenu koje je potrebno da kupac osigura financijska sredstva potrebna za plaćanje cijene nekretnine ili kada je potrebno izvršiti neke druge pripremne radnje.

Što mora sadržavati predugovor o kupoprodaji nekretnine?

Predugovor o kupoprodaji nekretnine obavezno mora sadržavati bitne sastojke glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine tj. opis i podatke o nekretnini koja je predmet kupoprodaje te dogovorenu cijenu.

Vrlo često predugovor o kupoprodaji nekretnine sadrži i odredbu o roku za sklapanje glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine i odredbu o kapari kao odustatnini. Nerijetko se predugovorom o kupoprodaji nekretnine definiraju i dodatni uvjeti koji se moraju ispuniti za sklapanje budućeg glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine, kao i sve ostale odredbe tog ugovora.

Što je nekretnina?

Prema članku 9. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nekretninama se smatraju:

 • zemljišna čestica i sve što je s njom razmjerno trajno spojeno, na površini ili ispod nje.
 • zgrade i druge građevine izgrađene na površini zemlje, iznad ili ispod nje, a namijenjene su da tamo trajno ostanu (npr. stambene i poslovne građevine, ali i bunari, podrumi, bazeni, itd.).
 • sve što je u nekretninu ugrađeno, njoj dograđeno, na njoj nadograđeno ili na neki drugi način s njom trajno spojeno, sve dok se od nje ne odvoji (npr. razne instalacije: električne, vodovodne, plinske, telefonske, i dr.), uređaji, strojevi, antene, itd.

Što je kapara kao odustatnina?

Prema članku 303. Zakona o obveznim odnosima, kapara je stanovit iznosa novca ili stanovita količina drugih zamjenjivih stvari koje u trenutku sklapanja ugovora jedna strana daje drugoj, kao znak da je ugovor sklopljen ako nije što drugo ugovoreno (primjerice, ako nije ugovoreno da je ugovor sklopljen u trenutku kada su se stranke usuglasile o bitnim sastojcima ugovora) i kao svojevrsno jamstvo da će ugovor biti ispunjen.

Prilikom sklapanja predugovora o kupoprodaji nekretnine, uobičajeno je da kupac prodavatelju daje kaparu koja u praksi najčešće iznosi 10 % od vrijednosti nekretnine koja je predmet ugovora. U slučaju ispunjenja ugovora, odnosno u konkretnom slučaju predugovora, prodavatelj kupcu kaparu ili vraća ili se ona uračunava u ispunjenje obveze tj. uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Kod predugovora o kupoprodaji nekretnine važno je voditi računa od tome da samim ugovaranjem i davanjem kapare ugovorne stranke ne dobivaju i pravo odustati od sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine. Kako bi dobili to pravo, moraju izričito ugovoriti da se kapara daje kao odustatnina. Ako je kapara ugovorena kao odustatnina, prodavatelj i kupac imaju pravo odustati od sklapanja glavnog ugovora. U tom slučaju, prema članku 307. stavku (2) Zakona o obveznim odnosima, ako od ugovora odustane ugovorna stranka koja je dala kaparu (najčešće je to kupac), ona kaparu gubi, a ako od ugovora odustane ugovorna stranka koja je primila kaparu (najčešće je to prodavatelj), ona mora vratiti kaparu drugoj strani u dvostrukom iznosu.

Je li sklapanje predugovora o kupoprodaji nekretnine dovoljno za stjecanje prava vlasništva na nekretnini?

Sklapanje predugovora o kupoprodaji nekretnine nije dovoljno za stjecanje prava vlasništva na nekretnini, već je za to potrebno sklopiti valjani i propisno ovjereni glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine s vlasnikom nekretnine te na temelju tog ugovora provesti uknjižbu prava vlasništva na stjecatelja tj. kupca, u zemljišnim knjigama.

Može li se na temelju predugovora o kupoprodaji nekretnine u zemljišnim knjigama uknjižiti vlasništvo na nekretnini?

Na temelju predugovora o kupoprodaji nekretnine nije moguće u zemljišnim knjigama uknjižiti pravo vlasništva na nekretnini, već je za to potrebno sklopiti valjani i propisno ovjereni glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine s osobom koja je vlasnik nekretnine i kao takva je upisana u zemljišnim knjigama.

Mora li se sklopiti predugovor o kupoprodaji nekretnine prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine?

Predugovor o kupoprodaji nekretnine ne mora biti sklopljen prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, već je za kupoprodaju nekretnine dovoljno sklopiti samo ugovor o kupoprodaji nekretnine. Međutim, sklapanje predugovora o kupoprodaji nekretnine u praksi je uobičajeno jer od trenutka kada se kupac odluči za kupnju određene nekretnine do trenutka kada kupac osigura financijska sredstva za kupnju te nekretnine može proći i dulje vrijeme, pa se sklapanjem predugovora, poglavito uz ugovaranje kapare kao odustatnine, kupac može osigurati da prodavatelj u međuvremenu nekretninu neće prodati nekoj drugoj osobi.

U kojem obliku se mora sklopiti predugovor o kupoprodaji nekretnine? Je li potrebno predugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeriti kod javnog bilježnika?

Prema članku 268. stavku (2) Zakona o obveznim odnosima, propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor, ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora. Kako je člankom 377. Zakona o obveznim odnosima propisano da ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku, to znači da i predugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti sklopljen u pisanom obliku da bi bio valjan.

Kako se, u pravilu, na temelju predugovora o kupoprodaji nekretnine ne vrši uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišnim knjigama, nije potrebno ovjeriti potpis prodavatelja na predugovoru kod javnog bilježnika. Međutim, iako ovjera potpisa kod predugovora nije potrebna, time se može postići dodatna sigurnost u smislu lakšeg dokazivanja da je prodavatelj doista potpisao predugovor o kupoprodaji nekretnine, u slučaju da dođe do spora.

Kada bračni drug, izvanbračni drug ili životni partner darovatelja nekretnine mora dati suglasnost za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine?

Prema Obiteljskom zakonu, za izvanredne poslove na nekretninama ili pokretninama koje se upisuju u javne upisnike, poput otuđenja cijele stvari, potrebno je zajedničko poduzimanje posla ili pisana suglasnost drugoga bračnog druga s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika. Navedeno se primjenjuje i u slučaju partnerske stečevine uređene Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, s obzirom na to da je njime propisano da se na imovinske odnose životnih partnera koji nisu obuhvaćeni Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona.

Predugovor o kupoprodaji nekretnine