Jasmina Mutabžija

Dr. sc. Jasmina Mutabžija, dipl. iur., LL.M., rođena je u Rijeci gdje je 2002. godine i diplomirala na Pravnom fakultetu u Rijeci, pri čemu je stekla zvanje diplomirane pravnice. Sljedeće godine s uspjehom summa cum laude završila je znanstveni magistarski studij iz područja prava intelektualnog vlasništva u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Torinu, Italija, i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Obranom magistarskog rada s temom iz područja pravne zaštite izuma u biotehnologiji stekla je akademsku titulu LL.M. Godine 2014. na Sveučilištu u Zagrebu na Pravnom fakultetu završila je poslijediplomski doktorski studij Pravne znanosti smjer Pravo društava i trgovačko pravo te je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja prava.

Tijekom 2008. i 2014. godine, u ukupnom trajanju od 9 mjeseci, usavršavala se na Max Planck institutu za pravo intelektualnog vlasništva, tržišnog natjecanja i porezno pravo u Münchenu, Njemačka, za što je dobila stipendiju Max Planck Gesellschafta. Uspješno je završila i ljetnu školu „The 2005 Munich Intellectual Property Summer Program“ koju je također u Münchenu organizirao pravni fakultet The George Washington University Law School iz SAD-a.

Po završetku studija radila je kao sudska vježbenica najprije na Trgovačkom sudu u Rijeci (u svojstvu volontera), a potom i na Općinskom sudu u Rijeci. Nakon što je položila pravosudni ispit, na Općinskom sudu u Rijeci zaposlena je kao sudska savjetnica. Godine 2007. prelazi u gospodarstvo te radi najprije kao pravna savjetnica, a potom i kao direktorica u nekoliko trgovačkih društava u IT sektoru.

Od 2007. godine također je angažirana i kao predavač pravnih kolegija na međunarodnom stručnom studiju F+U Heidelberg - BA Berufsakademie Nordhessen GmbH, a od 2011. i na Visokoj poslovnoj školi PAR, koja 2023. godine prerasta u Veleučilište PAR. Na Veleučilištu PAR u nastavnom zvanju višeg predavača, između ostalog, na stručnom diplomskom studiju Poslovno upravljanje predaje kolegij Poslovno pravo čija su glavna tematska područja opći dio ugovornog prava, posebni dio ugovornog prava, analiza opće strukture ugovora i praktičnih primjera ugovora te pisanje ugovora. Bila je i gostujući predavač na Pravnom fakultetu u Rijeci u sklopu Poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko pravo trgovačkih društava, a u nekoliko navrata predavala je i kao gostujući predavač na ljetnoj školi Intellectual property Summer Institute – Croatia Summer Program u organizaciji Michigan State University College of Law iz SAD-a.

Redovito izlaže na međunarodnim znanstvenim skupovima, većinom u području prava intelektualnog vlasništva i internetskog odnosno računalnog prava, što su područja njezinog užeg interesa. Samostalno ili kao koautorica objavila je i desetak znanstvenih i stručnih radova, uključujući i poglavlja u knjigama. Jedan od tih radova 2004. godine nagrađen je dvjema inozemnim nagradama kao najbolji znanstveni rad iz područja prava intelektualnog vlasništva, i to od strane Intellectual Property Society of Australia and New Zealand odnosno Microsoft Corporation. Godine 2018. primila je i Nagradu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za najbolji rad u kategoriji Stručni i znanstveni radovi znanstveno-istraživačkog i akademskog osoblja.